Kameratillverkare

Granskning skrämmer kameratillverkare

Vår granskning av kameratillverkare visade på många brister både i miljö- och etikarbetet. Flera ville inte samarbeta alls eller få sin verksamhet granskad, vilket resulterade i många riktigt låga betyg.

Resultatet från granskningen av kameratillverkare, (pdf).

Marknaden för kameror och annan avancerad hemelektronik växer stadigt. Utvecklingen av nya funktioner och tekniska finesser sker i snabb takt, och konsumenterna vill hela tiden ha de senaste prylarna med den vassaste tekniken.

Samtidigt som utvecklingen går framåt har också priserna sjunkit. För att hålla kostnaderna nere har företagen lagt ut delar av eller hela sin produktion till låglöneländer. Medan sko- och klädbranschen, som också har produktion i låglöneländerna, många gånger fått sin verksamhet synad har kamerabranschen aldrig tidigare utsatts för en liknande granskning.

Resultatet visade dessvärre på många brister i företagens etiska och miljömässiga åtaganden.

Inför granskningen valdes tio internationella kameratillverkare ut. Av dessa var det endast sex som till slut deltog i projektet. Fyra tillverkare, Olympus, Kodak, Fujifilm och Pentax, svarade inte på frågor, och deras fabriker kunde inte besökas. Dessa tillverkare har därför fått dåligt omdöme för i stort sett alla moment, utom för den information som går ut till konsumenterna.

För de övriga tillverkarna har ambitionen varit att besöka både tillverkarnas egna fabriker samt deras underleverantörers för att säkerställa hela produktionskedjan.

Fabrikerna var lokaliserade i Korea, Japan, Kina, Malaysia och Indonesien. I dessa länder har några generella problem gällande arbetarfrågor visat sig. I Malaysia och Indonesien har man till exempel problem med att utländska arbetare får jobba under sämre förhållanden, medan man i Kina har liknande problem med arbetare som kommer från olika delar av landet.

Generellt sett var de fabriker där kamerorna monterades främst bemannade av kvinnor med kortare grundskoleutbildning. De fabriker där komponenterna tillverkades var däremot oftast bemannade av män med både yrkesutbildning och lite längre grundskoleutbildning.

I undersökningen har man också noterat om tillverkarna har minderåriga som anställda, om det finns rutiner för hälso- och säkerhetsarbete, hur långa arbetsdagarna är, om lönerna är anständiga och om företagen förhindrar diskriminering. Producenternas miljö- och CSR-arbete samt vilken insyn som ges till konsumenter har också bedömts.

Stor skillnad i insyn
De tre tillverkare som fick bäst omdöme, Nikon, Casio och Samsung, var de som var mest öppna med sitt arbete och tillät undersökningspersonalen att besöka både deras egna fabriker och underleverantörernas. På Nikons fabriker fick man intervjua 16 anställda, och även om Nikon hade representanter med vid intervjun höll de sig i bakgrunden och lade sig inte i intervjun.

Detta ska jämföras med till exempel Sony, som inte alls tillät intervjuer med arbetare, och Canon och Panasonic, som endast erbjöd minimal kontakt med sina anställda och vars representanter aktivt deltog vid intervjutillfällena. Ovilja att delta i undersökningen och begränsade möjligheter att se fabrikerna har resulterat i sämre omdöme för dessa tillverkare.

Granskningen visar också att både Nikon och Casio redan arbetar med CSR-frågor och att Samsung har utarbetade miljömål. Men inte ens de tillverkare som fick bästa omdömet i undersökningen var bra på alla punkter. Hos Nikon fick till exempel unga arbeta både övertid och på nätter, och det fanns tillfällen då de fick jobba extremt långa dagar. Det fanns också risk för diskriminering vid anställning.

Policy når inte ut
Resultatet visar att även om många kameratillverkare har en bra policy stannar den dessvärre på huvudkontorsnivå och når inte ut till alla delar av produktionen.

För många företag visade sig CSR-konceptet vara mer en vag filosofi än en verklig fråga. Till skillnad från miljöfrågor, där riktlinjer och standarder ofta är detaljerade och med precisa krav, är konceptet om socialt ansvarstagande mer diffust.

Många tillverkare svarade endast att de "följer lagen" i dessa frågor, vilket i praktiken inte är så betydelsefullt eftersom lagstiftningen i många låglöneländer är mycket svag och arbetarna i många fall inte kan leva på den minimilön som finns angiven.

Intresset för sociala frågor och miljöfrågor är i dag alltså begränsat hos tillverkarna av digitala stillbildskameror, men det finns en förhoppning om att intresset ska öka. Enligt EICC, elektroniktillverkarnas organisation för sociala frågor, finns det ett större intresse i dag jämfört med för bara några år sedan. Fler företag anammar i dag EICC:s uppförandekod, och de försöker också få sina underleverantörer att anta den.

Text: Annika Berge

Läs även testet av kompaktkameror.

Ordlista

CSR: Corporate Social Responsibility står för företagens samhällsansvar, vilket innebär att företagen ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

EICC: Electronic Industry Citizen Coalition är elektronikbranschens organisation för medborgarfrågor.

Vad säger tabellen?

Granskningen är utförd av Råd & Rön i samarbete med den internationella konsumentorganisationen ICRT. Uppgifterna bygger dels på öppen information, som webbplatser och broschyrer, dels på besök på huvudkontor och fabriker i de fall där tillverkarna har tillåtit besök.

Samlat omdöme: Vissa delar av undersökningen har bedömts som viktigare än andra, och detta återspeglas i det samlade omdömet. Detta har viktats så att socialt ansvarstagande står för 40 procent av slutbetyget, miljöfrågor 30 procent, företagspolicy 10 procent, information till konsumenter 15 procent och insyn 15 procent.

+ Acceptabelt
o Mindre bra
Dåligt

Socialt ansvarstagande: Hur arbetsförhållandena är i tillverkarnas egna fabriker och hos underleverantörerna. Till exempel har säkerheten på fabrikerna granskats, liksom arbete mot diskriminering och om arbetsdagarna är långa.

Miljöfrågor: Miljömedvetande och den påverkan på miljön som produktionen har. Till exempel hur effektivt företagen använder sina tillgångar, hur de behandlar kemiska gifter och återvinningsmöjligheter.

Företagspolicy: Om företaget har policies och riktlinjer för sina underleverantörer samt om de har engagemang för sina anställda, miljön och samhället i produktionsländerna.

Information till konsumenter: Information som är tillgänglig både lokalt och internationellt.

Insyn: Företagens offentliga rapporter, deltagande i undersökningar och viljan att vara med i undersökningen från huvudkontorets sida.