Råd&Rön använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Jag accepterar

MQ:s dun från plågade gäss

För fem år sedan rasade debatten om dun från gäss som plockats levande. Flera svenska butikskedjor stoppade försäljningen av dunprodukter och införde stränga kontroller. Men dunet kan nu komma från fåglar som tvångsmatas.

Klädkedjan MQ säljer i år en jacka från Dobber med franskt dun från företaget La Plume des Pyrénées (Fjädrar från Pyrenéerna). På etiketten står att Pyrenéerna alltid varit känt för sina fågelfarmer och produktion av gåslever.

Dunet i jackan kom från fåglar som tvångsmatats med den plågsamma gavagemetoden. Det finns inga alternativa metoder, utan all gås- och ankleverproduktion sker med tvångsmatning. Men MQ:s kontroll av dunleverantören var bristfällig.

När vi frågade MQ om jackan svarade Helen Göthe, som är chef för socialt ansvar och miljöfrågor, att MQ bryter samarbetet med dunleverantören.

Råd & Rön har frågat ett antal butikskedjor om deras djurskyddsregler och hur deras kontroller av dunprodukter går till. Vår enkät var en uppföljning av debatten för fem år sedan, då TV 4-programmet Kalla fakta avslöjade att gäss i Kina plockades levande. MQ:s jacka var det enda fall vi uppmärksammade där dunet kom från djur som plågats.

Svårt att hitta riktlinjerna

Efter larmet 2009 tog flera butikskedjor bort tvivelaktiga produkter ur sitt sortiment. Men åren har gått och försäljningen är nu på samma nivå som tidigare. Alla butikskedjor vi har frågat säljer dunprodukter.

Samtliga har riktlinjer för att dunet ska komma från fåglar som slaktats, har använts i livsmedelsproduktion men inte plockats levande. Att fåglarna inte ska ha tvångsmatats var det dock inte många som angav. Och ”livsmedelsproduktion” kan ju också betyda gåsleverproduktion.

De vanligaste kraven var att leverantörerna skulle följa företagets riktlinjer och/ eller gällande djurskyddslagstiftning. Men även om butikskedjorna sade sig ha klara riktlinjer var de inte lätta att hitta. Bara på Åhléns och H&M:s webbplatser hittade vi policyer som tog avstånd både från plockning av levande fåglar och tvångsmatning.

Andra kedjor hade mer svepande uttalanden om djurskydd på webben. Även om butikskedjorna ställer krav på sina leverantörer är det få som anger att man gör egna kontroller. Övriga säger att kontroller görs av en utomstående part.

Ett ”kulturellt undantag”

Att man kräver att gällande djurskyddslagstiftning följs säger ingenting när det gäller tvångsmatning. Frankrike, Bulgarien, Ungern, Spanien och Belgien tillåter fortfarande gås- och ankleverframställning med tvångsmatning, trots att det förbjudits i de flesta EU-länder samt i Kalifornien. Men Frankrike, som har 75 procent av världsproduktionen av fågellever, har till och med upphöjt gåslever till ett ”kulturellt undantag” och ett ”skyddat gastronomiskt arv”. 

ingrid-jacobsson_byline
Ingrid Jacobsson
Text
radron@radron.se
Scanpix
Foto

 

MQ stoppar leveransen

Det här mejlet fick vi efter att ha frågat MQ hur det egentligen stod till med dunets ursprung.

”MQ har av Råd & Rön uppmärksammats på att en av våra leverantörer, utan att informera oss, har valt att bryta mot det avtal vi har med företaget. Det gäller dunleveranser från Frankrike, där MQ:s krav kring djurhållning innebär att dun och fjäder enbart får komma från fåglar som ej har plockats levande och ej har tvångsmatats.

Leverantören har ensidigt ändrat förutsättningarna för leveranserna, utan att någon dialog har förts med MQ. Vi beklagar att vår interna kontroll i viss mån har brustit, då vi inte på egen hand har uppmärksammat att försäkran om att fåglarna ej har tvångsmatats har tagits bort från leverantörens certifikat.

Då MQ värnar djurens rättigheter och tar avstånd från tvångsmatning av fåglar påbörjar vi omedelbart sökandet efter en ny leverantör av dun. I det här fallet har vi Råd och Rön att tacka för att en brist nu kan åtgärdas, samtidigt som vi ytterligare skärper upp våra interna rutiner.” 

 

tvångsmatning gäss

Så går tvångsmatningen till

För att få fram den stora, fettrika gås- eller anklevern tvångsmatas fåglarna genom att en majsblandning trycks ner med ett rör i strupen på dem tre gånger per dag under tre veckor för gäss (två + två för ankor).

Levern växer då snabbt och blir 6–10 gånger större än en normal gåslever, vilket orsakar buksmärtor, svårigheter att gå, sår i matstrupen och andningssvårigheter. För att djuren ska hålla sig stilla samlas de ofta i trånga burar under matningsperioden. Detta innebär att de inte kan röra sig normalt.

Burarna förbjöds 2011 av EU, men Frankrike kommer inte att avskaffa dem förrän 2016. Produktionen av gåslever har förbjudits i 22 EU-länder samt i Kalifornien, men fortsätter i Frankrike, Ungern, Bulgarien, Spanien och Belgien. Något försäljningsförbud finns dock inte ännu

Källor: Djurens rätt, L214 – fransk djurrättsorganisation, Europaparlamentet.  

 

 

Så här svarade butikskedjorna om dun och djurskydd:

ELLOS

Ellos är restriktiva till att använda gåsdun. I de få fall där vi har gåsdun jobbar vi med certifikat att dunet inte kommer/är plockat från levande fåglar. Vi är mitt uppe i ett jobb med att säkra hela värdekedjan för dunet. Vad gäller tvångsmatning strider det mot god djurhållning, vilket vi kräver på denna typ av produkter.

HEMTEX

I vår produktpolicy har vi som krav att dunet inte har plockats från levande fåglar samt att dunet ska vara en restprodukt från köttindustrin. Vi har garantier på att det inte kommer från fåglar som tvångsmatats. För att kontrollera det arbetar vi efter rutiner som bygger på en noggrann tredjeparts-certifiering samt vid behov även egen kontroll av leverantörer. Vi kan se att debatten 2009 ökade medvetenheten hos konsumenterna, även om vi inte kan se någon försäljningsminskning.

IKEA

Vårt sortiment av täcken och kuddar består till 80 % av produkter med fyllning av syntet- eller naturfiber. I resterande 20 % används enbart dun och fjäder från änder, ämnade för matindustrin. Vi accepterar inte djurplågeri och förbjuder våra leverantörer att utföra plockning av levande fåglar. Vi följer kontinuerligt upp våra leverantörer och deras underleverantörer. Sedan plockningen av levande fåglar uppmärksammades har vi vidtagit kraftfulla åtgärder för att säkerställa att detta inte förekommer i vår leverantörskedja.

JYSK

Vi besöker våra fabriker med jämna mellanrum och säkerställer via avtal att våra leverantörer endast köper dun och fjädrar från slakterier och att de har fullständig och giltig dokumentation därifrån. Därutöver har vi gjort stickprovskontroller via IDFL. Vi använder oss även av IDFL som våra ögon och öron på marknaden.

MIO

Samtliga våra leverantörer har intygat att dun och fjädrar som används i Mios produkter kommer från döda fåglar. Mio har kvalitetsavtal med samtliga leverantörer. Leverantörerna ska enligt avtal följa gällande regler och lagstiftning. Vi träffar regelbundet samtliga våra leverantörer och har därigenom en tät dialog där vi poängterar betydelsen av att etiska regler och lagstiftning följs. Mio accepterar inte heller att djur behandlas oetiskt, eller på ett sätt som plågar djuren.

SOVA

Vi tar starkt och tydligt avstånd från dun och fjäder från fåglar som plockats levande eller tvångsmatats. Vi har en nära dialog med våra leverantörer, har kontinuerliga möten och gör besök där vi går igenom dokumentation och gör stickprover. Vår största leverantör är medlem i EDFA och har genomgått granskning och certifiering av IDFL. Vi har kunder som frågar om vår märkning av dunprodukter, och det ser vi som en positiv effekt av debatten 2009.

SÄNGJÄTTEN

Vi ställer krav på våra producenter som de åtar sig att följa, men vi har inga egna kontrollanter som åker ut på plats. Vi får färdiga produkter från Norsk Dun som garanterar att tvångsmatning eller annan otillåten hantering inte sker. Debatten 2009 påverkade försäljningen under en kort tid, med därefter inte i någon större utsträckning.

ÅHLÉNS

Vi säkerställer via tredjepartskontroller. Vi accepterar enbart dun och fjäder som biprodukt från köttindustrin, och vi tar avstånd från dun och fjäder som plockats från levande fåglar eller fåglar som har tvångsmatats. För att säkerställa detta måste leverantörer kunna påvisa att en spårbarhetsrevision gjorts via IDFL. Försäljningen påverkades 2009. Därefter har branschen vidtagit åtgärder, och nu finns det många dunprodukter på marknaden igen.

H&M

Ja, men vi har få dunplagg i sortimentet. Vi använder mest polyesterfyllning. Vi accepterar inte dun och fjädrar plockade från levande fåglar utan endast från döda fåglar, som fötts upp för köttproduktion, (dock inte gåsleverproduktion), får användas i våra plagg. Policyn tar alla H&M:s leverantörer del av. Den finns också på vår hemsida. Från och med 2015 kommer vi endast att acceptera dun från farmer som är certifierade enligt The responsible down standard.

INTERSPORT

Kontroller görs hos vår producent som har samarbetat med sin dunleverantör i flera år och besökt leverantören. Frågan har lyfts med organisationen Djurens rätt. Inspektioner görs av oberoende ackrediterade inspektionsföretag hos våra leverantörer och producenter. Vi har fått garantier att gässen inte används i gåsleverproduktion.

KAPPAHL

KappAhl accepterar inte dun som plockas från levande fåglar. Som fyllning i KappAhls dunjackor används dun från ankor. Det är dun och fjädrar från slaktade fåglar som föds upp för köttproduktion.

LINDEX

Vi har en policy för att säkra att fjädrar eller dun kommer från djur som har hanterats korrekt. Våra leverantörer måste intyga, genom certifikat eller annat dokument, att dun och fjädrar från vilda utrotningshotade eller icke köttproducerade djur inte har använts. Vi accepterar heller inte att fåglar plockas levande.

MQ

MQ har valt att köpa dun från dunuppfödare, även i Frankrike, som följer europeisk djurskyddslagstiftning. Vi accepterar endast dun/fjäder som tagits från avlivade fåglar och som fötts upp för livsmedelsindustrin. Fåglarna får inte ha utsatts för tvångsmatning. MQ säljer också andras varumärken, och vi ställer krav på att även de ska ha en intern process för att säkerställa att dunet är en biprodukt från livsmedelsindustrin. För våra kontroller begär vi bland annat in IDFL-rapporter.

STADIUM

Vi tar avstånd från all oetisk djurhållning, och självklart gäller det även dunproduktion. Våra egna produkter innehåller endast ankdun som är plockat från döda fåglar. Vi kontrollerar våra leverantörer noggrant och är noga med att de har transparens bakåt i produktionsledet. Alla våra leverantörer har dessutom fått skriva under vår uppförandekod. Vi har inte märkt att försäljningen påverkats av debatten. Vi har länge arbetat med olika intresseorganisationer för att påverka branschen i positiv riktning.

ZARA

Ja, vi kontrollerar regelbundet att alla krav i våra uppförandekoder följs. Vi tillåter inte produkter med dun eller fjädrar plockade från levande djur. Allt dun i de produkter vi säljer kommer från farmer där djuren föds upp för köttproduktion. Vi har nolltolerans mot att djur misshandlas på något sätt. Vi har en policy för djurskydd som gäller alla våra produkter där det finns något material som härrör sig från djur.

XXL

Vi har inga egna dunprodukter utan säljer bara olika märkesvaror. Vi gör inga egna kontroller, men alla dunleverantörer måste signera ett avtal där de förpliktigar sig att framlägga nödvändig dokumentation på förfrågan från oss. Vi ser inte att försäljningen påverkats negativt av debatten, men samtidigt ser vi ett ökande intresse för alternativa produkter med olika typer av syntetfyllningar. 

 

 

ORDLISTA

CSR-arbete: Corporate Social Responsibility – företagens samhällsansvar.

EDFA : European Down and Feather Association (www.edfa.eu) är en europeisk organisation som utför kontroll och märkning av dun och fjädrar.

IDFL: International Down and Feather Testing Laboratory (www.idfl.com) är ett test- och granskningsinstitut för produktion av dun och fjädrar.

The responsible down standard är en ny, global standard som utfärdats av branschorganisationen Textile Exchange.