Hoppa till innehållet

Så behandlar vi personuppgifter

Råd & Rön värnar om din trygghet och integritet och följer Dataskyddsdirektivet från 2018. 

Inledning

I denna personuppgiftspolicy hittar du information om vilka personuppgifter vi samlar in och varför, hur vi hanterar dessa personuppgifter samt hur länge de lagras.
Vi informerar dig också om vilka rättigheter du har i förhållande till oss.

Om du har frågor som rör vår personuppgiftshantering är du alltid välkommen att höra av dig till oss:

Råd & Rön
Kabyssgatan 4D
120 30 STOCKHOLM
radron@radron.se

Information till prenumeranter och testköpare
Vi sparar personuppgifter om dig när du blir prenumerant eller köper ett test.
Detta görs för att kunna tillhandahålla beställd tjänst och ge dig erbjudanden som passar dina behov. Nedan följer information om behandlingen av dina personuppgifter samt dina rättigheter.

Personuppgiftsansvarig
Råd & Rön AB, org.nr. 556689-8374, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter och tar ansvar för att denna behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Ändamål med behandlingen och rättslig grund
Dina uppgifter behandlas i den mån det är nödvändigt för att kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot dig såsom köp, fakturering, leverans och tillhandahållande av support.
Därutöver används uppgifterna för att kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden.

Behandlingen grundas på det avtal och de ömsesidigt rättsliga förpliktelser som uppstår till exempel vid beställning. Marknadsföring skickas till dig grundat på antingen ett samtycke eller en intresseavvägning genomförd av personuppgiftsansvarig.

Data som behandlas är det du själv uppger när du blir kund hos oss, registrerar på ”Mina sidor” eller kontaktar oss exempelvis via epost eller telefon. Det skapas även data när du loggar in på våra tjänster och i form av cookies när du besöker våra hemsidor.
All information om vår hantering av cookies finns här www.radron.se/om-rad--ron/om-cookies/

Överföring av uppgifter
Vi använder oss av flera leverantörer för att kunna tillhandahålla våra tjänster. Då Råd & Rön är personuppgiftsansvarig och har vi personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga tredje parter.  Vi samarbetar endast med parter som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES.

Dina uppgifter kommer aldrig att användas till något annat än det som informerats om utan ditt samtycke. De kommer aldrig säljas till annan part.
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag.

Lagring och gallring
Dina personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Dina rättigheter som registrerad
Du har rätt att:

 - När som helst och utan förklaring återkalla all behandling som grundas på ditt samtycke

 - Spärra dina uppgifter för marknadsföring

- Invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer personuppgiftsansvarig endast fortsätta behandlingen om det finns tvingande berättigade skäl.

- Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter

- Begära att bli raderad.
Detta kan endast genomföras förutsatt att företaget inte är skyldigt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.

Vid frågor kring dina rättigheter, kontakta vår kundtjänst på telefon 08-799 62 23.


Registerutdrag
Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag över de personuppgifter som behandlas. Begäran om registerutdrag görs genom att kontakta oss på radron@radron.se eller vår postadress Råd & Rön, Box 38001, 10064 Stockholm.

Säkerhet
Råd & Rön vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse.
Råd & Rön tecknar även personuppgiftsbiträdesavtal med berörda parter samt håller regelbunden kontakt med samarbetspartners som i sig är personuppgiftsansvariga.

Om cookies
Råd & Röns webbplats använder cookies. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Användningen av webbplatsen kan då bli begränsad.

En cookie är en fil som webbplatsen du besöker sparar i din dator. Nästa gång du besöker samma webbplats slipper du att på nytt skriva in uppgifter som du tidigare skrivit in.
Enligt en lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska besökare informeras om att en webbplats använder cookies. Användaren ska också ges möjlighet att hindra cookies.

Sammanställning av Råd & Röns personuppgiftsbehandling

För dig som prenumerant
Vi sparar personuppgifter om dig när du blir prenumerant. Detta görs för att vi ska kunna tillhandahålla avtalad tjänst och ge dig erbjudanden som passar dina behov.

Ändamål med behandling

Vilken laglig grund har vi för behandlingen

Personuppgifter som behandlas

Hur länge sparas uppgifter?

Leverans av beställd tjänst, utskick av faktura, förnyelseavier och andra brev/meddelanden som är förknippade med prenumerationen

Fullgörande av avtal och intresseavvägning

En eller flera uppgifter som namn, adress, telefon och e-postadress, användaruppgifter som registreras på ”Mina sidor”

Så länge du har en kundrelation med oss och två år därefter

 

 

För dig som köper ett test
Betalningsinformation samlas in av den leverantör som anges vid köptillfället. Råd & Rön sparar inga kort- eller bankuppgifter.  Vi behöver vissa uppgifter för att kunna genomföra köpet, hantera eventuella reklamationer samt i marknadsföringssyfte kunna erbjuda liknande produkter.

Ändamål med behandling

Vilken laglig grund har vi för behandlingen

Personuppgifter som behandlas

Hur länge sparas uppgifter?

Hantera köp av test, erbjuda liknande produkter

Fullgörande av avtal och intresseavvägning

E-postadress och vid kortköp även namn

Så länge du har en kundrelation med oss och två år därefter

 


För dig som kontaktar Råd & Rön eller någon av våra anställda

Ändamål med behandling

Vilken laglig grund har vi för behandlingen

Personuppgifter som behandlas

Hur länge sparas uppgifter?

Hantera frågor, reklamationer och supportärenden

Intresseavvägning

Kontaktuppgifter och vid behov identitetsuppgifter som kundnummer

Så länge det är nödvändigt för att hantera ärendet

 

För dig som ansöker om jobb eller praktik

Ändamål med behandling

Viken laglig grund har vi för behandlingen

Personuppgifter som behandlas

Möjliggöra en effektiv rekryteringsprocess.

 

Intresseavvägning

Berättigat intresse. För att genomföra en effektiv och rättvis rekryteringsprocess krävs att vi behandlar dina personuppgifter.

Namn, personnummer, e-post, telefonnummer, kontaktuppgifter till referenser, uppgifter i CV och personligt brev.

 

Dina uppgifter raderas när aktuell rekryteringsprocess är avslutad. Har du lämnat ditt samtycke kan dina personuppgifter komma att sparas för att underlätta framtida rekryteringsprocesser. För att uppfylla våra skyldigheter enligt diskrimineringslagen (2008:567) kan dina personuppgifter komma att lagras under en längre tidsperiod givet att du deltagit i arbetsintervju eller erbjudits tjänsten.

 

Underlätta framtida rekryteringsprocesser.

Samtycke

Tillhandahålla uppgifter om meriter för att uppfylla våra skyldigheter enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Rättslig förpliktelse

Hur länge sparas uppgifter?

Så länge det är nödvändigt för att hantera ärendet