Hoppa till innehållet

Angående mozzarella-testet

 

Råd & Rön beklagar den felaktiga slutsatsen vi drog från den äkthetsanalys vi gjorde. Vi har inga belägg för att buffelmozzarellan från Ängsholmens gårdsmejeri innehåller komjölk.

Publicerad

För mig som chefredaktör är det viktigt att Råd & Rön är pålitlig, korrekt och trovärdig. Eftersom vi inte kan dra några slutsatser från äkthetstestet beslutar jag därför att ta bort allt om som rör detta i artikel och tabell som ligger på Råd & Röns webbplats. Artikeln och testet som nu finns på webbplatsen baseras på en smakprovning.

På Råd & Röns redaktion arbetar förutom journalister också tre testingenjörer. Råd & Rön har också samarbete med konsumenttidningar i övriga världen och har tillgång till deras testkompetens. Råd & Röns testingenjörer är specialiserade på tester men har inte djupa expertkunskaper om alla produkter som finns i vår omvärld. Vi är alltså tvungna att också förlita oss på utomstående experter på laboratorier, myndigheter och i forskarvärlden. Men det är självklart så att det är Råd & Rön och jag som ansvarig utgivare som är ansvarig för information och uppgifter som vi publicerar.

När det gäller äkthetstestet av buffelmozzarella tog vi kontakt med fler laboratorier innan vi skickade ostarna för analys. Innan och efter publicering tog vi också kontakt experter. Från Livsmedelsverket fick vi exempelvis följande svar:

”Metodiken vi använder för att analysera buffelmozzarella skiljer sig inte från våra andra metoder som vi använder för artkontroll, tex av kött. Det är bara matrisen (ost, kött mm) som skiljer. Våra metoder baseras på realtids-PCR och riktar sig mot DNA-sekvenser (både i cellkärnan och i mitokondrierna) där skillnader mellan olika djurslag finns. Det finns ingen buffelspecifik metod som rakt av kan säga att det är 100 % buffel som mozzarellan består av. Istället måste man leta efter DNA från andra djurslag i produkten. I fallet med buffelmozzarella är det DNA från nötboskap (Bos taurus) som mest sannolikt att produkten skulle kunna innehålla, antingen genom ofrivillig kontamination eller avsiktlig utblandning av buffelmjölken med komjölk. Vi har flera olika PCR-metoder specifika för nötkreatur, både mitokondriella och kromosomala.”

Från ett laboratorium fick vi svaret att även det använder sig av realtids-PCR. Inget laboratorium av dem vi kontaktade innan testet startade föreslog en proteinanalys.

Den metod vi använde vid äkthetsanalysen är ackrediterad och vanlig i flera europeiska länder för att kontrollera eventuell inblandning av komjölk i buffelmozzarella. Det är en metod där man analyserar mängden ko-DNA. Laboratoriet som vi använde oss av har för sex månader sedan med samma metod analyserat ett 20-tal buffelmozzarellaostar som producerats runtom i Europa. Analysresultaten visade flera prover med noll utslag av ko-DNA, några prover runt en procent och några få prover som innehöll mer än tio procent. Proverna över tio procent tolkade laboratoriet som att produkterna innehöll komjölk. Mot denna bakgrund drog vi samma slutsats i vårt test.

Ängsholmens gårdsmejeri har på Facebook fört fram att äkthetsanalysen visar att de italienska tillverkarna fuskar med löpet eftersom inget ko-DNA upptäcktes i deras ostar.

Om de italienska tillverkarna fuskar med löpet kan vi inte uttala oss om. Men ett noll-värde i en analys innebär inte att det inte finns några halter alls utan att halterna ligger under detektionsgränsen, även om PCR är en känslig metod som kan detektera väldigt små mängder.

Ängsholmens gårdsmejeri har framfört kritik mot att vi köpte buffelmozzarellan i butik. Råd & Rön köper in alla produkter vi testar och vi köper dem där konsumenter köper dem. Buffelmozzarellan från Ängsholmen är inköpt i Hötorgsshallen i Stockholm. Osten säljs i en försluten förpackning som är märkt Ängsholmens gårdsmejeri. Konsumenten som handlar där ska kunna lita på att osten är densamma som den som säljs i andra butiker eller på gården.

När det visade sig att vi hade dragit för långtgående slutsatser av äkthetstestet reviderade vi publiceringen på webbplatsen och nu har vi alltså helt avpublicerat denna del av testet. Vi har låtit Ängsholmens gårdsmejeri få uttala sig i originalartikeln och även gett företaget utrymme för genmäle i vårt nästa nummer.

Jag ber än en gång om ursäkt för den tidigare publiceringen, men Råd & Rön har, menar jag, följt reglerna för god pressetik.

Carina Lundgren, chefredaktör Råd & Rön