Hoppa till innehållet
Läs mer

Skydd för det mest värdefulla...

Att försäkra sina barn är inte lätt. Vi ger dig råd för att hitta rätt i försäkringsdjungeln.

Publicerad

Ditt barn ska självklart ha ett bra försäkringsskydd, men rusa inte iväg och teckna en ny försäkring innan du har undersökt vilket skydd familjen redan har.

Det finns två typer av försäkringar: gruppförsäkringar och individuella för säkringar. Gruppförsäkringen är ett bra grundskydd, även om ersättningsnivåerna i vissa fall är något lägre än i de individuella.

Premierna är emellertid också lägre. Någon hundralapp i månaden är en vanlig nivå för ett barn som försäkrats mot både sjukdom och olycksfall. De flesta som arbetar och omfattas av ett kollektivavtal kan ha en gruppförsäkring antingen genom facket eller genom jobbet.

Det går även att teckna gruppförsäkringar via till exempel Ica:s bankkort eller Statoilkortet. Undersök därför först vilka försäkringar som erbjuds genom jobbet och om du kan medförsäkra barnen.

Hos vissa ingår barn i din egen försäkring, hos andra betalar man en extra premie. Några bolag har till och med samma premie oavsett antalet barn som försäkras.

Kontrollera gruppförsäkringarna
Vad som ingår i de olika gruppförsäkringarna varierar givetvis också. En del förbund begränsar barndelen till något som de kallar "barnskydd", andra har ett mer utbyggt skydd. Värt att kontrollera. En fördel med gruppförsäkringarna är att man inte behöver lämna någon hälsodeklaration.

Men precis som med individuella försäkringar gäller inte gruppförsäkringar för skador som har inträffat innan försäkringen tecknades.

Idrottsklubbarna försöker ofta lugna föräldrarna med att barnen är försäkrade genom klubben. Men dessa för säkringar är ofta tecknade på låga för säkringsbelopp. Kontrollera därför alltid vilken olycksfallsförsäkring som finns hos ditt barns idrottsklubb.

Och om du tänker teckna en privat försäkring när ditt barn tänker ge sig på karate eller bli luftakrobat bör du först kolla att försäkringen även gäller för sådana tuffa idrotter.

Skolans skydd räcker inte alltid

En individuell försäkring är alternativet till gruppförsäkringen. Det kan vara en sjukförsäkring, en olycksfallsförsäkring eller en kombination av de båda. Och den kan gälla för skoltid, fritid eller både och.

Som förälder vill man gärna tro att barnen har ett bra försäkringsskydd genom skolan. Och det har många, men inte alla, och ofta är det inte tillräckligt.

Skolans försäkring är exempelvis bara en olycksfallsförsäkring och skyddar inte om barnet blir sjukt. Den gäller dessutom inte alltid på helger och lov. Många barn är alltså oförsäkrade när de är hemma. När det gäller ett barn som går i friskola bör man som förälder vara extra uppmärksam.

Ingen skyldighet försäkra skolbarn
Försäkringsbolaget Trygg Hansa samman ställer varje år en skolförsäkringsrapport. Av den framgår att det var hela 23 procent av Sveriges kommuner som inte försäkrade barnen i kommunens friskolor.

Det finns ingen lagstadgad skyldighet att försäkra barnen, så risken finns att en del barn som går i friskola helt saknar försäkring från skolan.

För att ett barn ska vara tillräckligt försäkrat behöver alltså den eventuella skolförsäkringen kompletteras med åt minstone en sjukförsäkring. Och i vissa fall även med en olycksfallsförsäkring för att barnen ska vara försäkrade även på lov och helger.

Sjukdom vanligare än olycksfall

Det är mycket större risk att barn får bestående handikapp av sjukdom än av olycksfall. Det vet försäkringsbolagen.

Därför har de en diger lista över sjukdomar som man inte kan försäkra barnen emot. Listan finns i det finstilta i bolagens information och mer lättill gänglig på Konsumenternas försäkringsbyrås webbplats www.konsumenternasforsakringsbyra.se.

Bland sjukdomarna som är undantagna märks adhd, damp, autism, Aspergers syndrom, cerebral pares, cystisk fibros, Downs syndrom och vissa hörselnedsättningar.

Trots att Sverige kanske är det land med den mest omfattande hälso- och sjukvårdsstatistiken saknas dessvärre en nationell statistik över vilka sjukdomar som ger barn bestående handikapp.

Men Socialstyrelsens folkhälsorapport visar exempelvis att den vanligaste orsaken till barns funktionsnedsättningar är cerebral pares. De barn som omfattas av Lagen om särskilt stöd har i stor utsträckning autism eller Aspergers syndrom.

Hjälpmedelsinstitutet har statistik som visar att de flesta barn med funktionsnedsättningar har ett förståndshandikapp, en hörselskada, är rörelsehindrade eller har en synskada.

De sjukdomar som oftast ger barn bestående handikapp ingår alltså inte i de vanliga sjukförsäkringarna för barn. Men det betyder inte att man ska hoppa över sjukförsäkringen och nöja sig med en olycksfallsförsäkring.
– Nej, det bör man inte göra, säger Chritina Meder, som är expert på barnförsäkringar vid Konsumenternas försäkringsbyrå.
– Man kan hos vissa bolag teckna en tilläggsförsäkring för medfödda sjukdomar.

Det måste dock göras innan barnet är sex månader. Försäkringen ger en en gångsersättning på omkring 120 000 kr och premien ligger på cirka 500 kr om året. Men alla sjukdomar är ju inte medfödda och barnet bör självklart ha ett skydd mot förvärvade sjukdomar som till exempel allergi, där en sjukförsäkring går in och täcker. Men även här finns det finstilta bestämmelser hos de olika bolagen att sätta sig in i.

Variationer för sjukförsäkring

En annan ersättning att jämföra är den som betalas ut vid långvarig sjukdom och som är ett komplement till Försäkringskassans vårdbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid allvarligt sjukt barn.

Här finns stora variationer i hur länge och vilket belopp försäkringsbolagen betalar ut. Hos flera bolag ingår dessutom en engångsersättning som betalas ut om barnet får en allvarlig sjukdom som kräver lång behandling, till exempel cancer.

Utbetalningen påverkar inte barnets möjlighet att få ersättning för invaliditet i framtiden, utan är pengar som ska underlätta livet något under en svår tid.
– Beloppet brukar kunna ligga på drygt 100 000 kr, eller 10 procent av försäkringsbeloppet, det betalas dessutom ut direkt när diagnosen har fastställts, så man slipper vänta på ersättningen som är fallet vid medicinsk invaliditet, säger Christina Meder.

Det kan ta många år innan man kan fastställa graden av invaliditet och om den verkligen blir livslång. I värsta fall kan det dröja flera år innan man får en utbetalning. Då kan man be försäkringsbolaget att fastställa en lägsta nivå och att de betalar ut ersättning baserad på den medan man väntar på resten.

Välj försäkringsbelopp

Ett viktigt beslut är att välja försäkringsbelopp för medicinsk respektive ekonomisk invaliditet, alltså hur mycket man får om något händer. Försäkringsbeloppet bestämmer premien, alltså priset på försäkringen.

Ju högre försäkringsbelopp, desto högre premie.
– Det vanligaste är att man väljer ett försäkringsbelopp på 30 prisbasbelopp, det vill säga att man kan få ut omkring 1,2 miljoner kr om något händer, säger Christina Meder.

Det är inte säkert att man får ut hela summan. Det beror på vilken invaliditetsgrad man har fått.

Exempel: total dövhet på ena örat ger en invaliditetsgrad på 15 procent, och om försäkringen tecknats på 30 prisbasbelopp faller försäkringen ut med 180000 kr.

– Barn som är medförsäkrade i föräldrarnas gruppförsäkring och dessutom har en individuell försäkring kan få ersättning från båda. Då kan man överväga att teckna försäkring på ett lägre belopp, för att inte premierna ska bli för höga, säger Christina Meder.

Priset för en sjuk- och olycksfallsförsäkring via en gruppförsäkring kan variera väldigt, men ett vanligt prisläge är cirka 80–150 kronor per månad för ett barn.

De individuella försäkringarnas premier är ofta betydligt högre. Medicinsk invaliditet kallas det när barnet drabbas av sjukdom eller olycksfall som ger ett livslångt handikapp.

Ekonomisk invaliditet blir det när barnet inte bedöms kunna arbeta som vuxen. Då får barnet sjuk eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan, plus eventuell handikappersättning och bostadsbidrag.
– Men försäkringsbolagens beslut behöver inte vara kopplat till Försäkringskassans, säger Christina Meder. Vi trycker på för att bolagen ska göra självständiga bedömningar i stället för att vänta på För säkringskassan.

Lägg korten på bordet!

På Konsumenternas försäkringsbyrå får man klagomål från föräldrar som nekats ersättning med motiveringen att oriktiga uppgifter lämnades när försäkringen tecknades.

Om ett barn har en hörselskada och föräldrarna inte har nämnt spädbarnsårens öroninflammationer i sin ansökan kan man bli utan ersättning och i värsta fall kan försäkringen sägas upp.

Därför är det viktigt att redovisa alla sjukdomar och skador som barnet har haft – även mindre händelser – för att slippa anklagelser om att ha undanhållit information.
– Det är också viktigt att vara tydlig och ge fullständiga och korrekta uppgifter i hälsodeklarationen, säger Christina Meder.

För tidigt födda barn kan vara svåra att försäkra, men det kan gå att teckna en försäkring som är begränsad både i tid och omfattning. Adoptivbarn kan ibland nekas sjukförsäkring innan de har vistats i Sverige en viss tid. Men en olycksfallsförsäkring ska ändå gå att teckna.

Om försäkringsbolaget av någon anledning inte vill teckna en försäkring har man rätt till en skriftlig motivering till avslaget. Bolaget måste visa att det har skett efter en individuell bedömning, och inte schablonmässig.

Andra ersättningar i försäkringen

Utöver ersättning för medicinsk och ekonomisk invaliditet kan du få ersättning från din barnförsäkring i flera fall:

  • Ersättning för utgifter i samband med exempelvis rehabilitering, resekostnader eller anpassning av bostaden. Om bostaden måste anpassas till exempelvis ett allergibarn kan man visserligen få bidrag från kommunen, men det brukar sällan täcka allt som behöver göras.
  • Ersättning till föräldrarna när barnet vistas på sjukhus.
  • Det finns även andra sorters ersättningar. Flera av bolagen ersätter till exempel för vanprydande ärr, dock gör inte alla det.

Svårt att betala?

För hushåll där en eller kanske båda föräldrarna blivit arbetslösa kan försäkringspremierna kännas tunga att bära.

Kan man sänka försäkringen medan man letar nytt jobb?
– Det räknas som en nyteckning av försäkring och då kan försäkringsbolaget begära in en ny hälsodeklaration, säger Christina Meder. Om du sedan vill höja försäkringsbeloppet igen kommer du att få lämna in ännu en hälsodeklaration. Det är ju ingen fara om man har friska barn, men för ett barn som kanske har fått en ny diagnos kan det vara vanskligt.

Vid byte av försäkringsbolag är det viktigt att man aldrig säger upp den gamla försäkringen innan man har tecknat en ny.

Om olyckan är framme …

  • Anmäl olycksfall eller sjukdomar till försäkringsbolaget. Har barnet flera försäkringar (genom skolan, föräldrarnas gruppförsäkring och individuell barnförsäkring) ska du anmäla skadan till samtliga försäkringsbolag.
  • Anmälan måste normalt göras senast inom tre år från skadan eller sjukdomen. Har du missat att anmäla i tid, bör du ändå skicka in skadeanmälan eftersom den yttersta tidsgränsen är tio år.
  • Barnet har rätt till ersättningar så som invaliditetsersättningar,till exempel för medicinsk och ekonomisk invaliditet samt vanprydande ärr, från flera försäkringar. När det gäller kostnader och utlägg kan man däremot bara få ersättning för den faktiska kostnaden.
  • Ibland kan de olika försäkringsbolagen bedöma invaliditetsgraden olika, fast de har försäkrat samma barn. Då kan du spela ut dem mot varandra.

Hur länge är man barn?

Upp till 16 års ålder brukar man kunna nyteckna en barnförsäkring. Och de flesta barnförsäkringar får man behålla till dess "barnet" fyllt 25–26 år.

Med undantag för Skandia, som anser att barn är barn till dess de fyller 30. Sedan får de teckna sina egna försäkringar.

Text: Annika Rosell
Illustrationer: Kicki Edgren Nyborg