Hoppa till innehållet

Säkra framtiden med fullmakt

Vad händer med din ekonomi om du en dag inte klarar att sköta den själv? Genom att skriva en framtidsfullmakt väljer du själv vem som hjälper dig.

Publicerad

Att slippa god man

Möjligheten att upprätta framtidsfullmakt infördes 2017 som ett alternativ till god man eller förvaltare. Det kan kännas skönt att själv få välja vem som tar hand om din ekonomi när du inte klarar det själv. För den som lever i en relation är det vanligt att partnern får fullmakten, annars eventuella barn eller andra anhöriga. Men du kan också utse en god vän. Du kan ange om bara en person ska vara fullmaktshavare, eller flera i förening. Har du mer än ett barn kan du ge framtidsfullmakt till alla. De kan sedan i sin tur ge fullmakt åt ett av syskonen som åtar sig att sköta din ekonomi.

Formella krav

Du kan formulera framtidsfullmakten ganska fritt, men det finns vissa formella krav. Den som ger en fullmakt måste vara 18 år och kapabel att ta hand om sina angelägenheter. Vidare ska det tydligt framgå att det är en framtidsfullmakt, namn och personnummer på dig som fullmaktsgivare och på fullmaktshavaren samt vad den omfattar. Två personer ska bevittna fullmakten. Mallar finns på till exempel Svenska Bankföreningens och Demensförbundets webbplatser. Det finns också flera juristfirmor som erbjuder formulär för framtidsfullmakter på nätet. Känner du dig osäker kan du stämma möte med en jurist som hjälper dig.

Vad gäller fullmakten?

Fullmaktshavaren får mandat att sköta din löpande ekonomi, betala räkningar, deklarera, ta ut och sätta in pengar på banken, hantera försäkringsfrågor, köpa och sälja aktier – kort sagt allt som rör din ekonomi. Men fullmakten kan också ge lov att sälja din bostad, bil och andra tillgångar. Du kan också ange om fullmaktshavaren ska få ta ut pengar och ge som gåvor till sig eller sina närmast anhöriga – en form av förskott på arvet – och om hen ska ha rätt att ta ut arvode för sitt uppdrag och ersättning för eventuella utlägg. Fullmaktshavaren får biträda dig i kontakt med vård eller social omsorg, men får inte ensam samtycka till sjukvårds- eller tandvårdsåtgärder. Där ska du, om möjligt, vara med och bestämma själv.

När träder fullmakten i kraft?

Framtidsfullmakten träder i kraft när du på grund av fysisk sjukdom, demens eller andra hälsotillstånd inte längre kan fatta relevanta beslut. Det är fullmaktshavaren som bedömer när fullmakten ska träda i kraft och hen ska då underrätta dig och övriga anhöriga om att hen tar över skötseln av din ekonomi. Är det flera fullmaktshavare ska de bedöma ditt tillstånd tillsammans. Fullmakten gäller utan tidsbegräsning, men om du skulle tillfriskna från en allvarlig fysisk sjukdom kan du återkalla den och ta över dina affärer igen. Annars gäller fullmakten till din bortgång, tills dess att bouppteckning gjorts.

Se över innehållet

Förhållanden kan ändras över tid, som gör att framtidsfullmakten bör ses över. Du kanske säljer din sommarstuga eller byter till en mindre bostad. Om dessa står upptagna i fullmakten ska uppgifterna om dem ändras. Skilsmässa eller separationer kan också inträffa, som påverkar både fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren.

Behövs en granskare?

Förhoppningsvis ger du framtidsfullmakten till någon du litar på, som kommer att sköta dina angelägenheter på bästa sätt. Det sker i regel ingen granskning av fullmaktshavarens uppdrag. Om du vill kan du dock i framtidsfullmakten utse en oberoende person som granskare. Fullmaktshavaren ska då löpande redovisa hur uppdraget har skötts. Om du inte har utsett en granskare kan övriga familjemedlemmar begära att fullmaktshavaren lämnar redovisningar om ekonomin, men hen behöver bara göra detta en gång per år.

Gör en lista

Som bilaga till framtidsfullmakten är det bra att upprätta en lista på till exempel dina konton, aktieinnehav och fonder. Det är också bra att lista dina autogiron, avtal och abonnemang som ska avslutas, till exempel bredband, tv, tidningar och webbprenumerationer.

 

Håll koll på originalet

Originalet ska förvaras säkert, i en pärm, dokumentlåda eller en mapp – om du inte har ett bankfack. Ge kopior till den/dem som är fullmaktshavare och tala också om var du förvarar originalet. När fullmakten ska användas på exempelvis en bank är det alltid originalet som ska visas upp.

 

Hjälp utan fullmakt

Om du inte längre klarar att sköta din ekonomi kan en anhörig gå in direkt och ta över löpande ärenden utan fullmakt. Anhöriga som kan hjälpa till är i tur och ordning partner, barn, barnbarn, föräldrar, syskon och syskonbarn. Hjälpen gäller till exempel betalning av hyra, tv-avgift, deklarerat, ansöka om hemtjänst med mera. Däremot får en anhörig utan fullmakt inte sälja egendom eller ge bort egendom som gåvor. Denna direkta anhörighjälp är alltså mindre omfattande än de ärenden som kan skötas med en framtidsfullmakt.